Hallitus

Hallitus

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n hallitus organisoi verkoston toimintaa, toimittaa blogia ja järjestää kahden vuoden välein tutkimuspäivät. Hallitukseen kuuluu jäseniä ympäri Suomea. Ota yhteyttä hallitukseen kirjoittamalla osoitteeseen toimikunta@uudenajanalku.fi tai tavoittelemasi hallituslaisen henkilökohtaiseen sähköpostiin.

🇬🇧 The Board of the Network for Early Modern Research in Finland organizes the activities of the Network, edits the blog, and organizes the Research Days every two years. The Board has members from all over Finland. You can contact the board by writing to toimikunta@uudenajanalku.fi or to each individual board members’ personal emails.

Hallituksen kokoonpano:

 • Puheenjohtaja: Mari Välimäki (marivaz@utu.fi)
 • Varapuheenjohtaja: Jaakko Björklund (jaakko.bjorklund@helsinki.fi)
 • Sihteeri: Sanna Raninen (sanna.raninen@musik.uu.se)
 • Rahastonhoitaja: Minna Vesa (minna.vesa@helsinki.fi)
 • Tiedottaja: Saara Penttinen (simpen@utu.fi)
 • Kesäkouluvastaava: Jenni Lares (jenni.lares@tuni.fi)
 • Tutkimuspäivävastaava: Maria Julku (maria.julku@oulu.fi)
 • Blogivastaavat: Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi) ja Henri Hannula (henri.hannula@helsinki.fi)
 • Jäsenvastaava: Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)
 • Arkistovastaava: Ville-Pekka Kääriäinen (ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi)
 • Petteri Impola (petteri.s.impola@jyu.fi)
 • Varajäsen: Tuuli Heinonen (tuuli.t.heinonen@helsinki.fi)
 • Varajäsen: Robin Engblom (robin.engblom@abo.fi)
 • Varajäsen: Riikka Miettinen (riikka.miettinen@tuni.fi)
 • Varajäsen: Henri Hannula (henri.hannula@helsinki.fi)
 • Varajäsen: Jenni Kuuliala (jenni.kuuliala@tuni.fi)

Kuvassa uusi hallitus lähinä ja etänä. Kuva: Katja Tikka

HALLITUSLAISTEN ESITTELYT

Mari Välimäki

FT MARI VÄLIMÄKI on perhe- ja sukupuolihistoriaan sekä yliopistojen historiaan perehtynyt historioitsija, joka toimii verkoston hallituksen puheenjohtajana ja johtaa Tampereen yliopistossa käynnissä olevaa hanketta Professorin perhekunta – Turun kuninkaallinen akatemia sukuyhteisönä 1600-luvulla. Välimäki väitteli keväällä 2021 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa väitöskirjalla, joka käsitteli esiaviollisia suhteita ruotsalaisissa yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla.

🇬🇧 Ph. D. MARI VÄLIMÄKI is a historian who specializes in early modern family and gender history as well as the history of the universities. Välimäki is the chair of the network’s board and leads the Tampere University project Professor’s household – The Royal Academy of Turku as a family network in the 17th century. Välimäki defended her doctoral thesis in spring 2021 (University of Turku, Finnish History). The thesis is called Broken Promises. Premarital relationships and agency in the Late Seventeenth-Century Swedish University Towns and was published in Finnish including abstract in English.

marivaz@utu.fi

Jaakko Björklund

FM/DI JAAKKO BJÖRKLUND on sotahistorioitsija ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee uuden ajan alun sotahistoriaa monipuolisesti aina sodan aatehistoriallisesta kehityksestä sodankäynnin laajempiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Björklund on julkaissut artikkeleita, jotka käsittelevät mm. ylirajaisia värväysverkoja, sodankäynnin rahoittamisesta ja sotilaiden identiteettejä. Hänen tuleva väitöskirjansa tarkastelee sotilasyrittäjyyttä ja sodankäynnin muuttoliikettä Ruotsissa 1600-luvun alussa.

MA / MSc JAAKKO BJÖRKLUND is a military historian and doctoral researcher at the University of Helsinki. His research has focused on early modern military history, ranging from the history of military thought to the broader economic and social dimensions of warfare. Björklund has published articles on transnational recruitment networks, war financing and military identities. His upcoming dissertation examines military entrepreneurship and military migration in Sweden at the start of the the 17th century.

jaakko.bjorklund@helsinki.fi

Sanna Raninen

SANNA RANINEN on renessanssin ajan materiaalikulttuuriin ja lähdetutkimukseen erikoistunut musiikkitieteen tutkija. Tällä hetkellä hän on Vetenskapsrådetin rahoittama post-doc tutkija Upsalan yliopistossa tutkimusaiheenaan reformaation jälkeinen kirjakulttuuri Ruotsin valtakunnassa. Aiemmin Sanna on työskennellyt Koneen Säätiön rahoittamana tutkijana, yhteistyössä Upsalan yliopiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Vuosina 2015–2017 Sanna oli Sheffieldin yliopistossa tutkijana Leverhulme Foundationin rahoittamassa projektissa Music in the Art of Renaissance Italy 1420–1540, jossa hän tutki musiikin representaatiota ja teemoja Italian renessanssin taiteessa. Hän suoritti tohtorintutkintonsa Manchesterin yliopistossa osana Arts and Humanities Research Councilin rahoittamaa tutkimusprojektia Production and Reading of Music Sources, 1480–1530, ja hänen väitöskirjansa (2017) keskittyi 1500-luvun musiikin kirjapainotekniikoihin sekä polyfonisten kirjojen valmistamiseen ja aikalaiskäyttöön. Uuden ajan alun tutkimuksen ohella Sanna tutkii myös historiallisen musiikin käyttöä populaarikulttuurin eri konteksteissa.

🇬🇧 SANNA RANINEN is a researcher of early music, specialising in the material and visual culture of music in Early Modern Europe. Sanna is currently working on a research project Cultural History of Music Books in Post-Reformation Sweden: Making and Owning Songbooks of Liturgy and Devotion, funded by Vetenskapsrådet. Previously Sanna was a postdoctoral Research Fellow at the Finnish Literature Society, conducting a project funded by Kone Foundation on the material culture of music books in Post-Reformation Sweden. Her research on visual culture of music has particularly focussed on Italian art, as in years 2015–2017 she was a Research Associate for the the Leverhulme-funded project Music in the Art of Renaissance Italy at the University of Sheffield. Sanna completed her PhD at the University of Manchester, as part of an Arts and Humanities Research Council UK -funded project Production and Reading of Music Sources 1480–1530, focussing on the production methods and use of printed sources of polyphony during the early sixteenth century. In addition, her research interests include interpretations and adaptations of music history in popular culture.

sanna.raninen@musik.uu.se

Minna Vesa

FM/KTM MINNA VESA on latinisti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee avioliittoa ja perhettä Turun akatemian piirissä vuosina 1640–1713. Vesa on erikoistunut keskiajan latinaan, uuslatinaan sekä antiikin jälkivaikutukseen erityisesti Itämeren alueen kontekstissa, ja hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat varhaismoderni yliopisto, oppineiden verkostot sekä latinankielinen kirjeretoriikka. Vesa on mukana Tampereen yliopistossa käynnissä olevassa Professorin perhekunta – Turun kuninkaallinen akatemia sukuyhteisönä 1600-luvulla -hankkeessa.   

🇬🇧 MA/MSc MINNA VESA is a latinist and a doctoral researcher at the University of Helsinki. In her dissertation she studies family and marriage at the Academy of Turku in the 17th century. Vesa specializes in medieval Latin and Neo-Latin as well as in the reception of classical antiquity, particularly in the Northern European context. Her research interests include Early Modern universities, the Republic of Letters and Latin letter-writing. Vesa is currently working in the Tampere University project Professor’s household – The Royal Academy of Turku as a family network in the 17th century

minna.vesa@helsinki.fi

Saara Penttinen

FM SAARA PENTTINEN tekee väitöskirjaa Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa. Hänen tutkimuksensa käsittelee 1600-luvun englantilaisia kuriositeettikabinetteja ja virtuaalista maailmankokemisen historiaa. Penttisen tutkimusintresseihin kuuluvat uuden ajan alun globaalin liikkuvuuden ja materiaalisen kulttuurin yhtymäkohdat sekä virtuaalisuuden, tiedon, matkailun ja maantieteen historiat. Hänen vastuualueenaan verkoston hallituksessa on tiedottaminen, johon kuuluu myös verkkosivujen ylläpito.

🇬🇧 MA SAARA PENTTINEN is a doctoral candidate at the University of Turku department of European and World History working on virtual experiences of the world in seventeenth-century English cabinets of curiosities. Her research interests include the intersections of material culture and global mobilities in the early modern period as well as the histories of virtuality, knowledge, travel, and geography. In the board, she currently works as the publicist and website administrator.

simpen@utu.fi Twitter: @PenttinenSaara Academia.edu

Jenni Lares. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

JENNI LARES työskentelee postdoc-tutkijana Tampereen yliopiston TRIVIUM – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksessa. Hänen väitöskirjansa “Alkoholinkäytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun länsisuomalaisessa maaseutuyhteisössä” (Tampereen yliopisto, 2020) käsitteli uuden ajan alun juomakulttuuria ja sitä, millä tavoin alkoholi liittyi eri sosiaalisiin tilanteisiin ja käytäntöihin. Väitöksen jälkeen Lares on tutkinut henkilöhistorian käyttöä uuden ajan alun tutkimuksessa sekä historian käyttöä peleissä. Joulukuussa 2022 hän aloitti työskentelyn Viabundus Suomi 1350–1650 -hankkeessa, missä hän tutkii keskiajan ja varhaisen uuden ajan alun tieverkostoa Suomessa sekä teiden varrella sijainneita kestikievareita.

🇬🇧 JENNI LARES is a Postdoc Researcher at TRIVIUM – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies at Tampere University, Finland. In her PhD thesis “Social meanings of drinking in 17th-century rural western Finland” (in Finnish with English summary, Tampere University, 2020) Lares studied premodern drinking cultures in early modern Finland and how the use of alcohol was connected to various social contexts and practices. After PhD, she has studied biography as a method for early modern history and the use of history in games. In December 2022, Lares joined Viabundus Finland 1350–1650 -project on Late Medieval and Early Modern roads with her speciality in taverns and other waypoint services.

jenni.lares@tuni.fi

Maria Julku

FT MARIA JULKU on tutkijatohtori Oulun yliopistosta. Väitöskirjassaan hän tutki Ruotsin kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttöä 1600-luvun alussa. Hänen tutkimusinteressejään ovat muun muassa rajaseutu ja periferia, vallankäyttö ja vuorovaikutus, henkilökeskeinen historiantutkimus sekä historiallinen mielikuvatutkimus. Tällä hetkellä Julku toimii Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Suomalaisen median välittämä kuva Venäjästä ja Ukrainasta 1991–2022” – toinen jalka silti edelleen varhaismodernissa historiassa. Julku on yhdistyksen tutkimuspäivävastaava.

🇬🇧 PhD MARIA JULKU is a postdoctoral researcher at the University of Oulu. In her dissertation she researched the Swedish Crown and the Stewards of Ostrobothnia as wielders of power in the early 17th century. Her research interests are periphery and borderlands, power and interaction, person-centered historical research, as well as historical mental images (imagology). Currently she is a researcher at a project founded by Kone Foundation, ”The portrayal of Russia and Ukraine by the Finnish media  1991–2022” – with her one foot still in the early modern period. Julku is in charge of organizing the society’s bi-yearly conference.

maria.julku@oulu.fi

FM, MuM MINNA HOVI on tohtorikoulutettava Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Väitöstutkimus liittyy musiikinhistorian alaan ja käsittelee kamariurkuri Johann Jacob Frobergerin (1616–1667) toimintaa Habsburgien keisari Ferdinand III:n maallisen vallan ja hengellisen elämän palveluksessa. Hovin kiinnostuksen kohteita ovat ystävyyden historia, muusikoiden verkostot, 1600-luvun esoteeriset verkostot, diplomatia, nuottikäsikirjoitukset ja kosketinsoitinmusiikki.

🇬🇧 MINNA HOVI is a PhD Candidate at Uniarts Helsinki, Sibelius Academy. Hovi’s research field is music history and her research focuses on the social context of Johann Jacob Froberger’s (1616–1667) music. Research interests include social networks, history of friendship, early modern diplomacy, esoteric networks, 17th century keyboard music, and musical manuscripts. 

minna.hovi@uniarts.fi

SEBASTIAN SCHIAVONE syksyllä 2018 tohtorikoulutuksen Itä-Suomen yliopistossa aloittanut väitöskirjatutkija, jonka tutkimus käsittelee skotlantilaisten palkkasoturien vaikutusta Ruotsin valtakunnan sotalaitoksen kehitykseen 1500-luvulla. Hänen muita tutkimusintressejään ovat Itämeren piirin ja Britteinsaarten väliset yhteydet uuden ajan alussa, erityisesti sotahistorian ja palkkasoturitututkimuksen konteksteissa. Suomen kulttuurirahasto on rahoittanut hänen tutkimustaan vuosina 2019 ja 2020.

🇬🇧 SEBASTIAN SCHIAVONE is a PhD student who started his doctoral studies in University of Eastern Finland in the autumn of 2018. His research focuses on how Scottish mercenaries affected the development of Swedish military establishment in the 16th century. His other research interest consist of relationships between British Isles and Baltic countries in the early modern era, especially in the contexts of military history and mercenary research. His research was funded by The Finnish Cultural Foundation in 2019 and in 2020.

sebasts@student.uef.fi

Ville-Pekka Kääriäinen

FM VILLE-PEKKA KÄÄRIÄINEN on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Väitöskirjatutkimus käsittelee valtionmuodostuksen etenemistä Iisalmen pitäjän (Ylä-Savo) alueella vuosina 1639–1699. Kääriäisen tutkimusintressejä ovat Itä-Suomi, periferia, kruunun ja paikallisyhteisön väliset suhteet, rahvaan historia ja oikeushistoria. Väitöskirjan ohessa Kääriäinen tutkii myös Ylä-Savon alueen kaupankäyntiä ja maariitoja Jyväskylän yliopiston hankkeessa ”Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot, noin 1500 – 1900”. Kääriäinen hyödyntää tutkimuksissaan vanhojen käsialojen automaattista konelukua (Handwritten Text Recognition) Transkribus-alustan avulla sekä muita digitaalisten ihmistieteiden metodeja.

🇬🇧 MA VILLE-PEKKA KÄÄRIÄINEN is a doctoral researcher at the University of Helsinki. The topic of his dissertation is the advancement of the state-building process at the parish of Iisalmi (the area of Ylä-Savo) during 1639–1699. His research interests are eastern Finland, periphery, the relationship between the crown and local community, common people’s history, and legal history. Additionally, Kääriäinen studies commerce and land rights disputes in a project called “The settlement and conditions of living at the area of Ylä-Savo, c. 1500 – 1900”. In his studies Kääriäinen utilizes Handwritten Text Recognition (HTR) with Transkribus-platform along with other methods from Digital Humanities.

ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi

Petteri Impola

FM PETTERI IMPOLA viimeistelee Suomen historian väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirja käsittelee 1600-luvun säätyjärjestelmän näkökulmasta hankalasti määriteltävää toimijuutta ja sosiaalista pääomaa aikalaisihanteiden reunamilla. Tutkimus keskittyy itseoppineisiin tietäjiin, kätilöihin ja oikeudenkäyntivaltuutettuihin. Tutkimus tuottaa tietoa epävirallisista toimintamalleista ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista sekä laajemmin 1600-luvun sääty-yhteiskunnan reunaehdoista. Lisäksi Impola tutkii historiografiaa hankkeessa ”Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 / Ett gemensamt förflutet, flera olika tolkningar: En bibliometrisk och kvalitativ analys av historiografin över det tidigmoderna svenska riket i Sverige och Finland 1860–2020” sekä Ruotsin 1600-luvun kaupunginkirjureita tutkivassa hankkeessa ”Kielen asiantuntijat, menneisyyden tallentajat: Kaupunginkirjureiden ammattikunta, toimijuus ja kielenkäyttö Ruotsin valtakunnassa varhaismodernina aikana 1614–1714 / Språkexperter från det förgångna: stadsskrivarnas yrkeskår, aktörskap och språkbruk i det svenska riket under tidigmodern tid (1614–1714)”. Impola on kiinnostunut paleografiasta ja vanhojen käsialojen tulkitsemisen opettamisesta.

🇬🇧 MA PETTERI IMPOLA is finishing his PhD thesis at the University of Jyväskylä. The thesis concerns the unofficial agency and social capital on the margins of estate based society in the 17th century Sweden, focusing on the self-educated cunning folk, midwives and legal representatives. Impola also works as a researcher in a project “Shared Past, Different Interpretations: Bibliometrical and qualitative analysis of the historiography of the common early modern history of Sweden and Finland” studying the historiography of Swedish and Finnish early modern period, and in other project focusing on the town scribes and their linguistic usage in the 17th century Sweden. Impola is also interested in paleography.

petteri.s.impola@jyu.fi

Tuuli Heinonen

TUULI HEINONEN työskentele arkeologian yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaa keskiajan ja uuden ajan alun kylistä aineellisena ja sosiaalisena ympäristönä. Heinonen on erikoistunut uuden ajan alun maaseutuun, ja työssään häntä kiinnostaa erityisesti arkeologisen aineiston yhdistäminen kirjallisiin lähteisiin.  

🇬🇧 TUULI HEINONEN is working as university teacher in archaeology in the University of Helsinki. She is currently finishing her PhD thesis on the social and material world of medieval and early modern villages in southern Finland. Her special interests include rural archaeology and combining archaeological material with early modern written sources. 

tuuli.t.heinonen@helsinki.fi

Riikka Miettinen

RIIKKA MIETTINEN työskentelee yliopistotutkijana Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut mielisairauden ja vammaisuuden sosiaalihistoriasta, itsemurhien historiasta sekä köyhyyden, tilattomuuden ja köyhäinhoidon historiasta erityisesti uuden ajan alun Ruotsin ja Suomen ympäristöissä.

🇬🇧 RIIKKA MIETTINEN works as a Senior Research Fellow at the Centre of Excellence in the History of Experiences, based at Tampere University, Finland. Her interests include the social history of insanity and disability and the history of suicides, poverty, landless people and poor relief in the contexts of early modern Sweden and Finland.

riikka.miettinen@tuni.fi

Jenni Kuuliala

JENNI KUULIALA työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hänen tutkimusalueenaan on myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun lääketieteen sosiaalihistoria; erityisesti sairauden ja vammaisuuden uskonnollinen selittäminen sekä parantaminen. Hänen julkaisuitaan ovat mm. monografiat Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages: Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes (Brepols, 2016) sekä Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages (Amsterdam University Press 2020). Parhaillaan hän myös johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa vammaishistorian popularisointihanketta Vammaisuuden vaiettu historia: Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta. 

🇬🇧 JENNI KUULIALA works as a senior research fellow at the Centre of Excellence in the History of Experiences, Tampere University. Her work focuses on medieval and early modern social history of medicine; she is particularly interested in the religious explaining and healing of illness and disability. Among her publications are the monographs Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages: Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes (Brepols, 2016) Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages (Amsterdam University Press 2020). Currently she is also leading a public disability history project funded by the Kone Foundation.

jenni.kuuliala@tuni.fi