Kategoria: Yleinen

Kehollisuuden merkityksiä tammikuun tutkimuspäivillä

Kehollisuuden merkityksiä tammikuun tutkimuspäivillä

Verkoston tammikuun lopussa järjestämillä 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivillä teemana oli tänä vuonna ruumiillisuus. Aiheesta kuultiin kaksi kiinnostavaa key note -luentoa, joissa ruumiillisuuden merkityksiä lähestyttiin hyvin erityyppisten tutkimusaineistojen kautta. Molemmissa esitelmissä sivuttiin myös varhaisen uuden ajan tapoja ymmärtää hengen ja ruumiin suhdetta.

Tukholman yliopiston professori Karin Sennefelt tarkasteli torstain esitelmässään, miten ekstaattisten hengellisten kokemusten ruumiillisia vaikutuksia kuvataan varhaisen uuden ajan ruotsalaisissa lähteissä. Sennefeltin tutkimusaineistoon kuuluu kirjoituksia tuomiokirjalähteistä uskonnollisiin teksteihin, joissa kuvataan hengellisten kokemusten aikaansaamia poikkeavia ruumiintiloja, kuten tiedottomuutta. Kokijoille itselleen ruumiillisia vaikutuksia tärkeämpiä olivat niihin liittyneet hengelliset kokemukset. Aihetta tarkastelleet tutkijat taas ovat yleensä kokeneet tarvetta selittää ja tulkita kokemuksia joko ajan yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla realiteeteilla tai nykyajan sairauskäsityksillä. Sennefeltin tarkastelun lähtökohtana on pyrkimys ymmärtää aikalaisten näkemyksiä siitä, mitä ruumiilliset reaktiot itsessään kertovat. 

Perjantain key note -esitelmässä siirryttiin tekstien maailmasta artefaktien maailmaan, kun akatemiatutkija Sanna Lipkin Oulun yliopistosta kertoi kirkkohautoja käsittelevästä tutkimuksestaan. Lipkin on erikoistunut tekstiiliarkeologiaan ja tutkinut Pohjois-Suomessa säilyneitä kirkkohautoja ja niiden esineistöä. Kirkkoon haudattujen vainajien pukuihin ja arkkujen somistukseen käytetyt arvokkaat kankaat ja arkkuihin laitetut tuoksuvat yrtti- ja havukimput kertovat materiaalisen kulttuurin tärkeydestä hautauskäytännöissä. Vaikka kirkollinen opetus ja perinne korostivat sielun ikuista elämää ja ruumiin ja materian katoavaisuutta, hautauksessa ruumiin viimeisestä lepopaikasta haluttiin tehdä mahdollisimman miellyttävä. 

Tutkimuspäivien esitelmäsessioissa käsiteltiin ruumiillisuuden ohella monia muitakin teemoja: taidetta, tiedettä, aatteita, pukeutumista, sodankäyntiä, taloutta, arkkitehtuuria ja ruokakulttuuria (ohjelma nähtävissä täällä).

Kahden osallistujan kokemuksiin tämänvuotisista tutkimuspäivistä voi tutustua lukemalla, mitä tapahtumasta on raportoitu toisaalla. Verkoston jäsen Jaakko Santavuori on kirjoittanut tutkimuspäivistä Helsingin yliopiston historian oppiaineen blogiin.

Itse taas julkaisin laajemman key note- luentoja ja kuulemiani sessioita käsittelevän kirjoituksen taannoin omassa blogissani.

***

Eeva-Liisa Bastman on varhaisen uuden ajan runouden tutkija ja työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa.

Kuvat: Saara Penttinen

Uhanalainen eläin vai täynnä käyttämättömiä mahdollisuuksia? 

Uhanalainen eläin vai täynnä käyttämättömiä mahdollisuuksia? 

Humanististen tieteiden tutkimuksen tila paneelikeskustelun aiheena 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivillä 

Neljännet Uuden ajan alun tutkimusverkoston järjestämät tutkimuspäivät kokosivat Oulun yliopistoon 25.–26.1.2024 runsaan joukon 1500–1600-lukujen tutkijoita eri puolelta Suomea. Tämän vuoden teemana oli ruumiillisuus, mitä käsittelivät kutsuvierasesitelmissään professori Karin Sennefelt Tukholman yliopistosta ja akatemiatutkija, tekstiiliarkeologiaan perehtynyt Sanna Lipkin Oulun yliopistosta sekä lukuisat esitelmöitsijät. 

Keynote-esitelmien ja rinnakkaissessioiden lisäksi ohjelmassa oli tutkijatohtori Mari Välimäen moderoima paneelikeskustelu, jossa pureuduttiin humanististen tieteiden tutkimuksen tilaan. Kysymys humanististen tieteiden tilasta olikin ajankohtainen Helsingin yliopiston antiikin kulttuurin opetuksen lakkauttamissuunnitelmien vuoksi. Tästä ja muista aiheista keskustelemaan oli pyydetty eri tutkimusaloja, yliopistoja ja uravaiheita edustavat panelistit: musiikkitieteilijä, post doc -tutkija Sanna Raninen Uppsalan yliopistosta, historian yliopiston lehtori, koulutusdekaani Matti Enbuske Oulun yliopistosta, arkkitehti-historioitsija ja apulaisprofessori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta, väitöskirjatutkija, latinisti Minna Vesa Helsingin yliopistosta sekä kirjallisuudentutkija, tutkijatohtori Eeva-Liisa Bastman Tampereen yliopistosta. 

Keskustelun pohjaksi tutkimuspäivien osallistujilta oli toivottu muutaman sanan luonnehdintoja humanististen tieteiden tutkimuksen tilasta. Mentimetri-kyselyn tulos oli Välimäen sanoin negatiivis-pessimistinen. Ensinnäkin noin kahdenkymmenen sanaparin joukkoa hallitsi ylivoimaisesti raha tai paremminkin sen puute (rahat loppu, rahoitus puuttuu, säästöpaineet, yliopistojen rahoitusmalli, alirahoitettu). Pessimismiä aiheuttivat myös arkistojen alasajo ja vertaisarvioinnin kriisi, minkä lisäksi mainittiin turhautuneisuus, uhanlaisuus sekä vähäinen arvostus. Positiivisten seikkojen määrällä ei voi kehua, mutta ne olivat sitäkin hienompia: suuri potentiaali ja hieno tutkimus. 

Mari Välimäki (vasemmalla) ja panelistit Sanna Raninen, Matti Enbuske, Panu Savolainen, Minna Vesa ja Eeva-Liisa Bastman kommentoimassa kyselyn tulosta. Yhdessä vastauksessa humanististen tieteiden tilaa verrattiin uhanalaiseen eläimeen.

Vastaavasti panelistien näkemykset jakaantuivat kahteen leiriin. Haasteiksi nähtiin humanististen tieteiden kyseenalaistaminen julkisessa keskustelussa, jatkuva tarkkailun alaisuudessa toimiminen, merkityksettömyys sekä äänen kuuluviin saamisen ongelmat. Toisaalta hyvinä puolina esiin nostettiin monialaisuus ja tarpeellisuus populismin täyttämässä maailmassa, minkä lisäksi humanististen tieteiden tilaa luonnehdittiin sanoilla toiverikas ja täynnä käyttämättömiä mahdollisuuksia. On kai siis vain katsojasta kiinni, näkeekö humanististen tieteiden tilan puolityhjänä vai -täytenä lasina.

Rahoituksen ja näkyvyyden haasteet

Rahoituksen haasteista paneelissa keskusteltiin laajasti. Humanististen tieteiden saamat rahamäärät ovat suhteellisen pieniä verrattuna Enbusken mainitsemiin ”kovien tieteiden lippulaivoihin”, joihin saatetaan investoida kymmeniä miljoonia euroja. Yksi syy rahoituksen saamisen vaikeuteen liittyy Vesan mukaan siihen, että tuottavuus ei näy samalla tavoin kuin joillain muilla aloilla. Rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat myös tutkijan urapolun eri vaiheissa. Raninen nosti esiin post doc -tutkijoiden tilanteen, mikä on usein eräänlainen välitila rahoituksen suhteen ja toivoi yliopistojen ottavan tästä vastuuta. Varsinaisia ratkaisuja rahoitustilanteeseen ei paneelissa etsitty, mutta pyrkimys välttää lokeroitumista tiukkoihin oppiainejakoihin todettiin yhdeksi keinoksi parantaa rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi Enbusken mukaan rahoittavat tahot tarvitsisivat päätöstensä tueksi enemmän tietoa siitä, mitä tutkimuksessa tapahtuu.

Vaikka raha ei aina tavoitakaan humanistista tutkimusta, niin humanisteilla on kyky tavoittaa yleisöä, mistä panelistit olivat yksimielisiä. Lisäksi humanistiset tieteet tuottavat asioita, ongelmana on vain tämän näkyväksi tekeminen. Bastman mainitsi esimerkkeinä ajattelun, tiedon ja ymmärryksen tuottamisen, demokratian tukemisen ja tutkimustulosten kytkeytymisen hyvinvointiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Toisaalta tutkimuksen mahdollisia hyötyjä tai tuottavuutta ei voi ennakolta aina edes määritellä; yllättävät poliittiset tilanteet saattavat tehdä ajankohtaiseksi vaikkapa jonkin 1500-lukua koskevan tutkimusaiheen. Ja panelistien mukaan humanistiset tieteet lisäävät inhimillistä ymmärrystä – vaikea keksiä, mikä olisi sen hyödyllisempää.

Keskustelun yksi teemoista sivusi humanistisen tutkimuksen vähäistä arvostusta. Mielikuva arvostuksen vähyydestä voi osin liittyä näkyvyyden määrään, kun monet tutkimukset jäävät eri syistä kokonaan pimentoon, kuten Enbuske mainitsi. Arvostuksen määrä on myös suhteellista, sillä Savolaisen mielestä esimerkiksi 1500-luvun ihminen tuskin tiesi tai osasi arvostaa tutkimusta alkuunkaan samassa määrin kuin nykyihminen, kiitos sosiaalisen median tuottaman näkyvyyden. 

Humanismin tai humanistien arvostusta ei välttämättä aina osata sanoittaa tai arvostus voi ilmentyä epäsuorasti. Savolainen nosti esiin tietokirjapalkinnot ja sen valtavan huomion määrän, minkä Jaakko Hämeen-Anttilan äkillinen kuolema sai aikaan. Vesa taas huomautti, että vaikka antiikin materiaalisen kulttuurin opetusta ollaan lopettamassa, niin keskustelua ei kuitenkaan käydä siitä, onko antiikkia koskeva tutkimus turhaa.

Omakuvasta tulevaisuuden näkymiin

Jos muutama kymmenen vuotta sitten humanistivitsit herättivät hilpeyttä, niin paneelistien mukaan humanistien imago on parantunut eikä vitsejä enää juuri kuule. (Kuten ei esimerkiksi paneelissa kerrottua: ”Mitä juristi/kauppatieteilijä sanoi humanistille? Yksi Big Mac, kiitos.”) Syyksi humanistien imagon kohentumiseen nähtiin muun muassa se, että oman kompetenssin sanoittaminen onnistuu humanisteilta nykyisin aiempaa paremmin. Savolainen painottikin, että vähiten humanistien itsensä kannattaa viljellä itseään vähätteleviä humanistivitsejä, sen sijaan voi keskittyä ylpeästi omasta tutkimuksesta viestimiseen. Lisäksi Enbusken sanoin opiskelijoiden eteen on tehty töitä luomalla yhteisiä osaamistavoitteita, kiinnittämällä huomiota työllistymiseen ja tutkijoiden urapolkuun. 

Tulevaisuuteen liittyy silti useita epävarmuustekijöitä. Vaikka monille humanistisille aloille on edelleen hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa, niin tilanne esimerkiksi kielissä on päinvastainen. Tämän vaikutukset tutkimukseen näkyvät viiveellä. Positiivisina tulevaisuuden kehityssuuntina nähtiin humanistiseenkin tutkimukseen tullut pyrkimys monitieteisyyteen sekä erilaiset laajemmat tutkimushankkeet.

Paneelikeskustelun tunnelma oli kohonnut jo ennen päätöstä Savolaisen todetessa, että luonnontieteitä voi tutkia kuka vain, humanisteilta vaaditaan ajattelukykyä ja kompetenssia. Keskustelu haluttiin myös päättää optimistisiin näkymiin, kyselyssä mainittuihin ”suureen potentiaaliin” ja ”hienoon tutkimukseen”. Ranisen mielestä humanistit voisivat edelleen kohentaa käsitystä itsestään, koska humanisteilla on esimerkiksi kyky hahmottaa pitkäjänteisiä ajallisia kokonaisuuksia. Enbuske korosti, että humanisteja tarvitaan yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa tuottamaan tietoa ja ymmärrystä yhteisöistä. Positiiviseksi koettiin myös se, mitä parhaillaan tapahtuu, samoin kuin monitieteisten hankkeiden lisääntyminen ja mahdollisuus hyödyntää humanistien kokemuksia niissä. Ja vaikka yhteiskunnassa painottuu nopeus, niin tarve ja kysyntä ymmärrykselle, pohdinnoille, syvällisyydelle ja pitkien ajallisten kokonaisuuksien hahmottamiselle ei ole paneelistien sanoin katoamassa mihinkään. Toisin sanoen tarve humanismille ja humanisteille on ja pysyy.

***

Samoin tarve 1500–1600-lukujen tutkimuksen päivillekin näyttää pysyvän. Kahden päivän aikana kuultiin kiinnostava kattaus esitelmiä, joiden aihepiirit liikkuivat professorien perhekunnista sotilaiden mobilisointiin, rikoksista kirjeisiin, taiteisiin ja vaatteisiin ja Iisalmesta Kongoon sivuten inhimillisen elämän välillä varsin varjoisiakin puolia. Kiitos Oulun yliopistolle ja Maria Julkulle onnistuneesta ja antoisasta tapahtumasta! Kahden vuoden kuluttua tutkimuspäivät on tarkoitus järjestää Helsingissä, alustavien suunnitelmien mukaan Helsingin yliopiston, Aalto- ja Taideyliopiston voimin. 

***

FM, MuM Minna Hovi on väitöskirjatutkija Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta ja Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston hallituksen jäsen.

Kuvat: Saara Penttinen

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt

Kaksi viikkoa sitten 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivien yhteydessä Oulussa pidettiin myös Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n vuosikokous, jossa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sanna Raninen, joka toimi aikaisemmin verkoston sihteerinä. Kiitämme sydämellisesti viimeiset viisi vuotta verkoston perustamisesta lähtien puheenjohtajana toiminutta Mari Välimäkeä!

Kuvassa uusi puheenjohtaja, Sanna Raninen, ja väistyvä puheenjohtaja, Mari Välimäki. Kuva: Saara Penttinen

Eilen 8.2.2024 verkoston uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti:

 • Puheenjohtaja: Sanna Raninen (sanna.raninen@musik.uu.se)
 • Varapuheenjohtaja: Jaakko Björklund (jaakko.bjorklund@helsinki.fi)
 • Sihteeri: Eeva-Liisa Bastman (eeva-liisa.bastman@tuni.fi)
 • Rahastonhoitaja: Minna Vesa (minna.vesa@helsinki.fi)
 • TiedottajaSaara Penttinen (simpen@utu.fi)
 • Kesäkouluvastaava: Jenni Lares (jenni.lares@tuni.fi)
 • Tutkimuspäivävastaavat: Ville-Pekka Kääriäinen (ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi), Jaakko Björklund (jaakko.bjorklund@helsinki.fi), Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi), Minna Vesa (minna.vesa@helsinki.fi), Sanna Raninen (sanna.raninen@musik.uu.se)
 • Blogivastaavat: Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi) ja Petteri Impola (petteri.s.impola@jyu.fi)
 • Jäsenvastaava: Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)
 • Arkistovastaava: Ville-Pekka Kääriäinen (ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi)
 • Maria Julku (maria.julku@oulu.fi)

Lue hallituslaisten esittelyt Hallitus-osiosta!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n kannanotto Helsingin yliopiston suunnitelmiin lakkauttaa antiikin kulttuurin opetus

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n kannanotto Helsingin yliopiston suunnitelmiin lakkauttaa antiikin kulttuurin opetus

Helsingin yliopisto suunnittelee lakkauttavansa antiikin kulttuurin opetuksen, joka on sisältänyt antiikin materiaalisen kulttuurin sekä antiikin Rooman ja Kreikan arkeologian ainealueet. Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden on tähän asti voinut suorittaa 15 tai 30 opintopisteen laajuisena, ja se on vuodesta toiseen ollut hyvin suosittu ja pidetty opiskelijoiden keskuudessa.

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry vastustaa lakkauttamisssuunnitelmia. Antiikki ja sen jälkivaikutus ovat länsimaisen kulttuurin ja sivistyksen peruskiviä. Kulttuurimme monet hyvin keskeiset elementit, kuten demokratia ja yliopistolaitos, pohjautuvat voimakkaasti antiikin instituutioiden perinnölle. Samoin esimerkiksi eurooppalainen filosofia, kirjallisuus sekä rakennus-, veisto- ja kuvataiteet ovat vuosisatojen ajan kehittyneet antiikin aikana syntyneiden tai antiikista ammentavien mallien päälle.

Varhaismodernille ajalle asti tekstejä tuotettiin pääosin latinaksi, ja oppineiden yhteisössä latinan kieli oli keskeisessä asemassa jopa 1800-luvulle saakka. Hyvin pitkään latina olikin ainoa aidosti kansainvälinen kieli. Valtava osa menneisyyden tutkimuksen lähteistä on latinankielisiä, esimerkkeinä voi mainita reformaatiota edeltävät kirkon asiakirjat, yliopistojen väitöskirjat sekä muut oppineen yhteisön tuottamat materiaalit, erilaiset viralliset sopimukset ja päätökset, hallitsijoiden väliset ja muut diplomaattiset asiakirjat sekä erityisesti oppineiden osalta myös monet henkilökohtaiset dokumentit kuten kirjeet ja omaelämäkerrat. Lista on loputon, esimerkiksi saksalaisella kielialueella painettiin 1700-luvun puoliväliin asti enemmän latinan- kuin saksankielisiä teoksia. Myös meillä Suomessa, jossa kulttuurisen yhdentymisen läntisen kulttuuripiirin kanssa voi pitkälti nähdä pohjautuvan juuri latinan kieleen, latinankielisen lähdeaineiston määrä on suuri. 

Latinan kielen osaaminen on välttämätöntä näiden lähteiden tutkimisessa, mutta pelkkä mekaaninen kielitaito ei kuitenkaan riitä niiden analysointiin. Tekstien, samoin kuin esimerkiksi vanhemman taiteen, kirjallisuuden ja muiden antiikista periytyvien tai ammentavien ilmiöiden tulkinta vaatii syvällistä ymmärrystä antiikin kulttuureista, jotka klassisten kirjallisten teosten ohella ilmentyvät myös muissa materiaalisissa lähteissä. Antiikin kulttuurin ymmärryksen ja osaamisen heikkeneminen vaikuttaa siis hyvin laajasti niin historiantutkimuksen, taiteentutkimuksen kuin muidenkin alojen mahdollisuuksiin tehdä kontekstoituja tulkintoja menneistä ajoista antiikista aina lähihistoriaan asti. 

Antiikin kielten ja kulttuurien opetusta ja tutkimusta on parin viimeisen vuosikymmenen aikana vähennetty kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, joiden tarjonnassa sitä on ollut. Yliopistot tekevät näitä päätöksiä itsenäisesti, ja kansallinen kokonaiskuva jää näin helposti hahmottamatta. Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry ilmaisee huolensa siitä, että jatkuvilla leikkauksilla päädytään lopulta tilanteeseen, jossa kokonaisten oppialojen opetus ja tutkimus Suomessa loppuu. 

Leikkauksia perustellaan yleensä rahoituksen puutteella, mutta resurssien jakaminen eri oppialoille on aina hallinnollinen päätös, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista. Suomalainen antiikintutkimus on kansainvälisesti arvostettua, tutkijat ovat hyvin verkostoituneita, ja tutkimus on saanut myös kansainvälistä rahoitusta esimerkiksi useiden ERC-projektien kautta. Kun perusopetuksesta ja -tutkimuksesta leikataan, se johtaa pidemmällä aikavälillä myös kansainvälisen rahoituksen ja yhteistyön vähenemiseen. Niin ikään nämä kerrannaisvaikutukset voivat pahimmillaan heikentää kaiken historiallisen tutkimuksen laatua, jos yhden osa-alueen asiantuntemuksen annetaan hiljalleen näivettyä. Vetoamme Helsingin yliopistoon, että suunnitelmien perusteluja tarkastellaan uudelleen ja tärkeälle oppialalle annetaan mahdollisuus jatkoon.

Helsingin yliopiston klassillisten aineiden opiskelijoiden ainejärjestö Symposion ry järjestää aiheesta kaikille avoimen keskustelutilaisuuden perjantaina 26.1.2024 klo 17.00 alkaen Uudella ylioppilastalolla Humanistiklusterin Illuusiossa (Mannerheimintie 5, 5. krs).

Kuvat: (yllä) Raffaello Sanzio: Scuola di Atene (public domain) ja Daniel Gyldenstolpen kirje veljelleen Nils Gyldenstolpelle 28.2.1674 (UUB Nordin 469:20).

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 25.1.2024

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 25.1.2024

Tervetuloa osallistumaan Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n vuosikokoukseen! Tilaisuus pidetään Oulun yliopistossa järjestettävien 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivien yhteydessä torstaina 25.1. kello 17:00, sali LO130. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Zoom-linkin ja lisätietoa esimerkiksi kokouksessa hyväksyttävistä dokumenteista saa tarvittaessa pyytämällä puheenjohtaja Mari Välimäeltä (marivaz@utu.fi).

Esityslista:

1. Kokouksen aloitus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2023 vuosikertomuksen käsittely
6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
9. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun määräämisestä ja käsitellään talousarvio vuodelle 2024
10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
12. Kokouksen päättäminen

Tutkimuspäivien 2024 ilmoittautuminen ja alustava ohjelma on julkaistu!

Tutkimuspäivien 2024 ilmoittautuminen ja alustava ohjelma on julkaistu!

Ilmoittautuminen 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päiville Oulun yliopistossa 25.–26.1.2024 on nyt avattu puhujille ja muulle yleisölle! Olet tervetullut osallistumaan myös ilman esitystä. IImoittaudu täyttämällä oheinen lomake 31.12.2023 mennessä. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 7.1.2024.

Tutkimuspäivien erityisteemana on ruumiillisuus. Keynote-puheissa ja sessioissa pohditaan muiden aiheiden ohella varhaismodernin ajan ihmisten suhdetta kehoonsa, sen kohtelua ja merkitystä eri tilanteissa, sekä miten ruumiillisuus liittyy laajempiin vallan tai identiteetin teemoihin. Tutkimuspäivien alustava ohjelma löytyy alta. Lopullinen ohjelma julkaistaan tammikuussa Tutkimuspäivät-osioon ja Oulun yliopiston tapahtumasivulle. Lisätietoja antaa tarvittaessa maria.julku@oulu.fi

Alustava ohjelma / Preliminary Program

THURSDAY 25.1.

9.00 Registration opens

10–10.30 Opening words and introduction of the research network (in Finnish and English)

10.30–11.30 Keynote: Karin Sennefelt, Stockholm University: TBA

11.30–12.15 Lunch

12.15–13.45 Parallel sessions 1–3

Session 1: Professor’s Household – Aspects to Professorial Families in the Early Modern Sweden

 • Minna Vesa: Academic Perspectives on Family and Marriage in 17th Century Sweden
 • Eeva-Liisa Bastman: Familjeretorik i persondiktningen: familjerelationer i dikter skrivna inom familjen Flachsenius
 • Robin Engblom: I biskopens tjänst: Arbetsfördelning i Johannes Gezelius familjenätverk
 • Mari Välimäki: Mother, wife and more. Professors’ wives in the 17th century Sweden

Session 2: Mielen ja kehon kysymyksiä

 • Toni Simanainen: Olaus Magnus ja pohjoisen meren ihmeet
 • Sirkku Ruokkeinen: Cyprian Lucar, Niccolò Tartaglia ja ihmiskeho soveltavan matematiikan visualisaatioissa
 • Saara Penttinen: Mieli kokoelmana, kokoelma mielenä
 • Ilari Virtanen: Keho mikrokosmoksena Robert Fluddin ajattelussa

Session 3: Liikkuminen, muuttoliikkeet ja aluepolitiikka

 • Jenni Lares: Viabundus Suomi 1350–1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto
 • Andrei Kalinitchev: Matkustaminen Suomessa, murrealueiden muodostuminen ja hallintoalueiden rajat
 • Matti Leiviskä: Veroluetteloiden nimistö asutushistorian lähdeaineistona, esimerkkinä Etelä-Pohjanmaan Kyrönjokilaakso
 • Matti Enbuske: Maaherra Gabriel Gyllengripin 1730- ja 1740-luvun briljantit suunnitelmat Västerbottenin läänin ja Lapinmaan kehittämiseksi: ”Irti Tukholman ylivallasta”

13.45–14 Coffee break

14–15.30 Parallel sessions 4–5

Session 4: European court culture: dynamics and criticisms (1500–1650)

 • Kaarlo Havu: Court culture, civility, and the imagination in 16th- and 17th-century Europe
 • Johannes Huhtinen: Parliamentary history of the court: critique of aristocracy in the historiography of the English Revolution
 • Tupu Ylä-Anttila: Margaret of Parma (1522–86) and the embodied experience of a princess
 • Pihla Pekonen: Sukupuoli, valta ja materiaalisuus: sukupuolen tuottaminen 1600 luvulla

Session 5: Ruumiillisuus ja rikokset

 • Lauri Moilanen: Ruumiillistunut paha. Paholaiskokemukset osana henkirikosoikeudenkäyntiä Suomen alueen suisidaalimurhissa 1600- ja 1700-lukujen taitteessa.
 • Jaakko Santavuori: Sukulaisuuden lihallisuus
 • Ville-Pekka Kääriäinen: Sisäänrakennettu kontrolli: Iisalmen pitäjän rahvas siveytensä vartijana 1639–1699
 • Minna Hovi: ”Soitettava paremmin kuin sotilaat minua kohtelivat” – matkustamisesta ja sen vaaroista 1600-luvun muusikon näkökulmasta

15.30–16 Coffee break and networking

16–17 Keskustelupaneeli (discussion panel, in Finnish)

c. 17 Uuden ajan alun verkosto ry:n vuosikokous (annual meeting of the research network, in Finnish)

19 Dinner (Sokeri-Jussin Kievari, Pikisaarentie 2)

FRIDAY 26.1.

9–10.30 Parallel sessions 6–7

Session 6: From the Soul to the Corporal Body

 • Maija Kallinen: When the Soul Comes to Matter. An Anatomy of a Dispute
 • Tabea Hochstrasser: The Public Heart. Popular Ideas on Emotions in the Eighteenth-Century Scottish Lowlands
 • Riikka Miettinen: Embodied madness: Sensory and bodily experiences of ’madness’ in early modern Sweden
 • Andrew Pattison: Humor and Corporality in The King and the Miller of Mansfield

Session 7: Uskonto, liturginen kirjallisuus ja musiikki

 • Jaakko Björklund: Protestantismi, identiteetti ja sotavoimien mobilisointi: hugenottijoukot Ruotsin sotilaspalveluksessa 1605–1614
 • Sari Timonen: Kirjeet reformaation rakentajina: Kustaa Vaasan yhteydet Wittenbergiin 1523–1560
 • Seppo Eskola: Tilastollinen näkökulma keskiajan liturgisen kirjallisuuden hitaaseen tuhoutumiseen reformaation jälkeisessä Ruotsissa
 • Kari Vaattovaara: Apollon työkalun metamorfooseja

10.30–10.45 Coffee break

10.45–11.45 Keynote: Sanna Lipkin, University of Oulu: Dressing the dead and emotions during the 17th century: An archaeological perspective on funerary attire in Sweden and Finland

11.45–12.30 Lunch

12.30–14.00 Parallel sessions 8–9

Session 8: Literary Discourse and Religious Control

 • Melike Çakan: Aphorisms in Francis Bacon’s (1561–1626) civil science
 • Mikko Koskela: Anthropomorphic Buildings and Cities in Renaissance Architectural Thought
 • Sanna Raninen: Liturgical music books and book culture in church inventories from early modern Sweden
 • Kalle Kananoja: Contested ecclesiastical jurisdiction and church control in the Kingdom of Kongo, 1580s–1620s

Session 9: Sotilaan miekasta ja kirjurin kynästä

 • Sebastian Schiavone: Kuninkaan skotit: Ruotsin kruunun pyrkimykset hyödyntää ja kontrolloida kapteeni William Cahunin ryttärilippuetta pohjoismaisessa seitsenvuotisessa sodassa
 • Petteri Impola: Kaupunginkirjurien oppineisuus suurvalta-ajan Ruotsissa
 • Panu Savolainen: Suuret rakennushankkeet 1600-luvun Suomessa – tapaus Louhisaaren linna tiliaineistojen, rakennusarkeologian ja ruumiillisuuden valossa
 • Eero Ahola: Viipurin hospitaalin taloudenpito 1500-luvun jälkipuoliskolla

14.00–14.15 Coffee break

14.15–15.45 Parallel sessions 10–11

Session 10: Ravinto, pukeutuminen ja naisen keho

 • Kyläkoski: Petter Schäferin päiväkirja lähteenä 1600-luvun lopun ruokakulttuuriin
 • Repo: Himon kohteita ja ravinnon tarjoajia. Naiskehon representaatiota uuden ajan alun Italiassa
 • Pelkonen: Artemisia Gentileschi ja naisen keho 1600-luvun Italiassa
 • Manninen: Vaatetuksen vaikutus. Kokeellista tutkimusta 1500-luvun suomalaisnaisten pukeutumisen kokemuksesta

Session 11: Materiaaleista esineiksi

 • Maaranen: ”… Gamla kolaregubbar, som sedt dem uti sin barndom, hawa berättat mig…”- tulkintoja tervan ja hiilen valmistamisesta 1500- ja 1600-luvulla Suomen alueella
 • Åsten: 1500-luvun kultasepän mestarinäytteen ennallistus aikalaistekniikoin
 • Leskinen: Kuoleman esineet ruumiin rajoilla
 • Kunnas: Antikviteettien anatomia – lääkärit muinaistutkijoina 1600-luvun Pohjolassa
Call for Papers: 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät 2024

Call for Papers: 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät 2024

Neljännet 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät järjestetään 25.–26.1.2024 Oulun yliopistossa. Kutsumme tutkimuspäiville tutkijoita, opiskelijoita ja muita toimijoita, jotka työskentelevät uuden ajan alkua ja erityisesti 1500- ja 1600-lukuja käsittelevien aiheiden parissa.

Vuoden 2024 tutkimuspäivien erityisteemana on ruumiillisuus. Tuttuun tapaan esitelmäehdotukset myös muista aiheista ovat kuitenkin erittäin tervetulleita. Keynote-puheissa ja sessioissa pohditaan eri näkökulmista varhaismodernin ajan ihmisten suhdetta kehoonsa, sen kohtelua ja merkitystä eri tilanteissa, sekä miten ruumiillisuus liittyy laajempiin vallan tai identiteetin teemoihin. Ruumiillisuus voi kytkeytyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin: uskonto, oikeuslaitos, terveys ja sairaus, kuolema, omakuva, aistit, seksuaalisuus tai pukeutuminen.

Kenoyte-puhujat:

Karin Sennefelt, Tukholman yliopisto (historia)

Sanna Lipkin, Oulun yliopisto (arkeologia)

Toivotamme tervetulleeksi kaikki kyseisen aikakauden tutkijoiksi itsensä kokevat henkilöt ja hankkeet tieteenalasta riippumatta: historia, arkeologia, kielitiede, musiikkitiede, kulttuurintutkimus, kirjallisuus, taidehistoria, historiallinen maantiede, teologia, filosofia ja niin edelleen. Esityksiä toivotaan eri vaiheissa olevilta tutkijoilta ja opiskelijoilta graduntekijöistä varttuneempiin akateemisiin tutkijoihin. Myös muut tahot, kuten arkistojen ja museoiden edustajat, ovat tervetulleita. Esityskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Pyydämme lähettämään 27.11. mennessä ehdotuksen esitelmäksi, jonka kesto on noin 20 minuuttia. Myös ehdotuksia kokonaisiksi sessioiksi otetaan vastaan. Voit esitellä esimerkiksi uusimpia tutkimustuloksia, käynnissä olevaa hanketta, tutkimus- tai hankeideaa, väitöskirjaprojektia tai graduaihetta. Aihe voi liittyä myös muulla tavoin tutkimuksen tekemiseen, julkaisemiseen tai popularisointiin.

Lähetä esitelmäehdotus tästä

Päätökset ehdotuksista tehdään 1.12. mennessä, minkä jälkeen valituille lähetetään ilmoittautumisohjeet. Osallistumismaksu (45 €) kattaa mm. lounaat ja kahvitukset. Torstaina järjestetään vapaamuotoinen illanvietto. Osallistumismaksua ei peritä perustutkinto-opiskelijoilta. Lisätietoja: maria.julku@oulu.fi

Tutkimuspäivät järjestää yhteistyössä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry ja Oulun yliopiston historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden yksikkö. Tapahtumaa tukee Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

In English:

The fourth 16th and 17th century conference known as ”1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät” will be held on 25–26 January 2024 at the University of Oulu. We invite researchers, students, and other experts who work on topics dealing with the early modern period and especially the 16th and 17th centuries to take part in the conference.

The special theme of the 2024 conference is corporality. As usual, presentation proposals on other topics are also most welcome. The keynote speeches and sessions discuss the relationship of early modern people with their bodies, the treatment and meaning of bodies in different situations, and how corporeality is related to broader themes of power or identity, from different perspectives. Corporality can be linked to e.g. the following topics: religion, judicial system, health and illness, death, self-image, senses, sexuality, or clothing.

Kenoyte speakers:

Karin Sennefelt, Stockholm University (history)

Sanna Lipkin, University of Oulu (archaeology)

We welcome all projects and everyone who considers themselves a researcher of the said era regardless of discipline: history, archaeology, linguistics, musicology, cultural studies, literature, art history, historical geography, theology, philosophy, and so on. Presentations are welcomed from researchers and students at different stages, from Master’s students to academic researchers. Other parties, such as representatives of archives and museums, are also welcome. Presentation languages are Finnish, Swedish, and English.

Please submit your proposal for a 20-minute presentation by 27 November. Proposals for entire sessions are also accepted. You may present, for example, latest research results, an ongoing project, a research or project idea, a dissertation project or a master’s thesis topic. The topic can also be related in other ways to conducting, publishing or popularizing research.

Submit your proposal here

Decisions on the proposals will be made by 1 December, after which registration instructions will be sent to those selected. The participation fee (€45) covers e.g. lunches and coffee. On Thursday, an informal evening party will be organized. Master’s students are not charged the participation fee. More information: maria.julku@oulu.fi

The conference is organized in cooperation by The Network for Early Modern Research in Finland and The Research Unit for History, Culture and Communication Studies at the University of Oulu. The event is supported by The Swedish-Finnish Cultural Foundation.

Kuva/Image: Adam de Coster (attr.), Boy behind a table with statuettes reading by candlelight, 1641. Public domain.

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu Espoon Backbyssa: gradujen työstöä ja uusia tuttavuuksia

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu Espoon Backbyssa: gradujen työstöä ja uusia tuttavuuksia

Elokuun loppu tarkoitti tänä vuonna paitsi vähitellen lähestyvää uutta lukukautta, myös reissua Espooseen Backbyn kartanoon. Viikonlopun mittainen uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokosi yhteen meitä varhaismodernista ajasta opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita niin Helsingin, Jyväskylän kuin Tampereenkin yliopistoista, ja vetäjien myötä edustettuina olivat lisäksi Tampereen, Itä-Suomen, Oulun ja Uppsalan yliopistot. Koolla oli siis varsin moninainen porukka, ja sitä myöten odotettavissa oli jo heti alusta lähtien mielenkiintoisia keskusteluja.

Perjantai-ilta kului pitkälti toisiimme ja miljööhön tutustuessa; kartanoravintolassa syömisen ja kylpyläosastolla saunomisen lomassa vaihdettiin kokemuksia paitsi graduprosessista myös historianopiskelusta ylipäätään. Kaikki kesäkoululaiset olivat valmistelleet omista tutkimusaiheistaan lyhyet tutkimussuunnitelmat ja niihin pohjautuvat suulliset esitykset, joita ehdittiin vielä yhdessä viimeistellä.

Lauantai starttasi akatemiatutkija Kati Kallion keynote-luennolla suullisen kulttuurin jatkumoista. Opimme paljon esimerkiksi kalevalamittaisesta runoudesta ja runonlaulusta sekä lajin merkityksestä. Kallio kertoi myös mielenkiintoisista projekteistaan 1600-luvun loitsujen parissa. Tämän jälkeen oli kesäkoululaisten vuoro: kävimme vuorotellen läpi kaikkien gradujen aiheita, rajauksia, työvaiheita ja ongelmakohtia.

Kesäkoulu avasi silmät sille, kuinka moninaisia aiheita varhaismodernilta ajalta voi tutkia, mutta kuinka niistä usein silti löytyy yllättäviäkin yhtymäkohtia. Ensimmäisen session teema liittyi mielikuviin ja vaikuttamiseen: käsiteltävien gradujen aiheita olivat kahden nuoren aatelismiehen 1700-luvun lopun Grand Tour -matkat Tornion- ja Muonionjokien alueelle, aavehahmojen käyttö arkkipiispa William Laudia vastaan hyökkäävissä pamfleteissa 1600-luvun alkupuolen Englannissa, Ruotsin ulkopolitiikka ja suhteet naapurimaihin kuninkaallisen majesteetin esityksissä 1660–1675 sekä reduktioprosessi Espoossa vuosina 1680–1723. Toisessa sessiossa perehdyttiin aineelliseen kulttuuriin, ja esiteltävissä töissä käsiteltiin Kustaa III:n järjestämiä karuselleja skenografian näkökulmasta, säätyläisten kotien irtaimistoa 1700-luvun jälkipuoliskolla sekä Viipurin hospitaalia 1500-luvulla. Kolmas kokonaisuus, yksilöt, täydensi tämän osan kesäkoulua: käsittelyssä oli töitä Agneta Hornin uskonkokemuksista, Curt von Stedingkin suurlähettiläisyydestä Pietarissa 1796–1797 sekä lapsenmurhista Jääskessä ja Ulvilassa 1600-luvulla.

Kaikkien meidän kesäkoululaisten gradutyöt olivat hieman eri vaiheissa, mutta kaikki saivat apua siihen, mitä olivat tulleet hakemaankin. Esimerkiksi graduseminaarin juuri aloittavalle keskustelu auttoi selkiyttämään omaa ideaa ja työn rajausta, kun taas jo lähes valmiin työn kohdalla sai varmuutta omiin valintoihin ja motivaatiota gradun loppuunsaattamiseen. Oli huojentavaa huomata, että monella muullakin oli samankaltaisia asioita mielen päällä esimerkiksi metodien ja teorioiden suhteen. Vetäjät osasivat antaa hyödyllisiä kirjavinkkejä ja neuvoa, mistä voisi löytää juuri omaan aiheeseen asiantuntija-apua. Kesäkoulun suuri anti olivatkin juuri uudet kontaktit ja tuttavuudet tutkimusalalla: eri taustoista tulevat toivat omaan työhön ihan uudenlaisia hyödyllisiä näkökulmia.

Tuotteliaan lauantain jälkeen sunnuntai sujui vetäjien ohjaamien työpajojen parissa. Perehdyimme Sebastian Schiavonen johdolla valtakunnan registratuuraan lähteenä, Maria Julkun kanssa kirjeisiin sisältyvien pyyntöjen ja valitusten tulkintaan, Sanna Ranisen mukana uuden ajan alun musiikin tutkimukseen sekä Jenni Lareksen kanssa ruoan ja juoman historiaan. Työpajat opettivat uusien lähdetyyppien tulkintaa, ja pääsimme työskentelemään ryhmissä. Oli myös inspiroivaa kuulla, miten alan tutkijat olivat löytäneet oman polkunsa uuden ajan tutkimuksen kentällä.

Backbyn kartanolta lähti viikonlopun päätteeksi motivoitunut joukko graduntekijöitä valmiina jatkamaan omia töitään. Kiitos kaikille osallistujille ja vetäjille mainioista keskusteluista ja startista tulevaan syksyyn!

Elisa Kujansuu

Elisa Kujansuu opiskelee historiaa Jyväskylän yliopistossa ja tutkii gradussaan säätyläisten kotien irtaimistoa Sääksmäen tuomiokunnassa 1700-luvun jälkipuoliskolla.

Kuvat: Sanna Raninen ja Maria Julku

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Historian ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokoontui Espoon Backbyn kartanossa 18–20.8. Kesäkouluun osallistui 10 maisterivaiheen opiskelijaa eri yliopistoista.

Akatemiatutkija Kati Kallio piti Keynote-luennon suullisen perinteen tutkimuksesta historiallisessa kontekstissa. Kesäkoulun järjestäjätoimikunta ohjasi opiskelijoita riksregistratuuran, kirjeiden, musiikintutkimuksen sekä ruuan ja juoman historian tutkimukseen.

Viikonlopun keskeisin anti oli kuitenkin opiskelijoiden omat tutkimussuunnitelmat, joiden rikas sisältö käsitteli monipuolisia aiheita: köyhäinhoitoa, hallinnon kiemuroita, diplomatiaa ja politiikkaa, juhlallisuuksia, henkilöhistoriaa useasta näkökulmasta, sekä myös rikoksia ja kummitustarinoita.

Suurkiitos kaikille osallistujille! Uutta kesäkoulua kelpaa odottaa vuodelle 2025!

Kuvat: Sanna Raninen ja Maria Julku

Muista liittyä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n jäseneksi!

Muista liittyä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n jäseneksi!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n liittymislomake on julkaistu! Täyttämällä lomakkeen ilmaiset halukkuutesi liittyä uuden, verkoston taustalla toimivan yhdistyksen jäseneksi. Myös vanhojen verkoston jäsenien on syytä täyttää uusi lomake. Voit täyttää lomakkeen halutessasi suomeksi tai englanniksi.

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja ilmoittaa hyväksymisestä hakijalle sähköpostitse. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2023 15 €. Opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille jäsenmaksu on 10 €. Jäsenmaksun maksutiedot annetaan jäseneksi hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoa Jäsenyys-osiossa tai ottamalla yhteyttä jäsenvastaava Sebastian Schiavoneen (sebasts@student.uef.fi)