Toimikunta/Committee

Toimikunta/Committee

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston toimikunta organisoi verkoston toimintaa, toimittaa blogia ja järjestää kahden vuoden välein tutkimuspäivät. Toimikuntaan kuuluu jäseniä ympäri Suomea. Ota yhteyttä toimikuntaan toimikunta@uudenajanalku.fi

🇬🇧The Committee of the Network for Early Modern Research in Finland organizes the activities of the Network, edits the blog, and organizes the Research Days every two years. The Committee has members from all over Finland. You can contact the committee toimikunta@uudenajanalku.fi

Mari Välimäki

Saara Penttinen

Rose-Marie Peake

Minna Hovi

Riikka Miettinen

Miriam Rönnqvist

Sebastian Schiavone

Petteri Impola

Maria Julku

Harri Uusitalo

Tuuli Heinonen

Kaarle Wirta

Jenni Kuuliala

Sanna Raninen

Minna Vesa

Lahtinen Susanna

Katinka Sarjanoja

Inga Hietaharju

Panu Savolainen

Raisa Toivo

Ville-Pekka Kääriäinen

***

Mari Välimäki

FT MARI VÄLIMÄKI toimii postdoc-tutkijana Tampereen yliopistossa käynnissä olevassa Henkilöhistoria varhaismodernin tutkimuksena -hankkeessa. Välimäki väitteli keväällä 2020 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa väitöskirjalla, joka käsitteli esiaviollisia suhteita ruotsalaisissa yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla. Lisäksi Välimäki johtaa 03/2022 Tampereen yliopistossa alkavaa kaksivuotista hanketta Professorin perhekunta – Turun kuninkaallinen akatemia sukuyhteisönä 1600-luvulla. Välimäki on kiinnostunut erityisesti perhe- ja sukupuolihistoriasta, yliopistojen historiasta sekä oikeushistoriasta 1600-luvulla. Välimäki toimii verkoston puheenjohtajana.

🇬🇧 Ph. D. MARI VÄLIMÄKI works as a postdoctoral researcher (Tampere university) in a project called Biography as a method for early modern history. I defended my doctoral thesis in spring 2021 (University of Turku, Finnish History). The thesis is called Broken Promises. Premarital relationships and agency in the Late Seventeenth-Century Swedish University Towns and was published in Finnish including abstract in English. Välimäki also leads a project Professor’s household – The Royal Academy of Turku as a family network in the 17th century which will begin in 03/2022 in the Tampere university. Välimäki is interested in family and gender history, university history as well as early modern legal history. Välimäki specializes in early modern family and gender history, history of the universities as well as legal history. Välimäki is the chair of the network.

Saara Penttinen

SAARA PENTTINEN on tohtorikoulutettava Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa käsittelee virtuaalisia maailmoja 1600-luvun englantilaisissa kuriositeettikabineteissa. Penttisen tutkimusintresseihin kuuluvat uuden ajan alun globaalin liikkuvuuden ja materiaalisen kulttuurin yhtymäkohdat sekä virtuaalisuuden, maantieteellisen tiedon ja immersion käsitteet historiassa. Hän on Mari Välimäen ohella verkoston perustajajäsen ja tällä hetkellä hän toimittaa verkoston blogia yhdessä Maria Julkun kanssa. simpenttinen@gmail.com @PenttinenSaara

🇬🇧 SAARA PENTTINEN is a PhD Candidate at the University of Turku department of European and World History working on virtual worlds in seventeenth-century English cabinets of curiosity. Her research interests include the intersections of material culture and global mobilities in the early modern period as well as the concepts of virtuality, geographical knowledge, and immersion in history. Alongside Mari Välimäki, Penttinen is the founding member of the network, and currently she co-edits the Network’s blog with Maria Julku. simpenttinen@gmail.com @PenttinenSaara

Rose-Marie Peake. Kuvakrediitit: Riikka-Maria Rosenberg

ROSE-MARIE PEAKE, TUTKIJATOHTORI, KOKEMUKSEN HISTORIAN HUIPPUYKSIKKÖ, TAMPEREEN YLIOPISTORose-Marie Peake on erikoistunut uuden ajan alun historiaan, erityisesti Ranskaan, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Tällä hetkellä hän työstää projektia tunteisiin ja epänormatiiviseen, myös queeriin, seksuaalisuuteen liittyen, kontekstinaan katolisen reformaation ajan Ranska. Julkaisut: https://solecris.tuni.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=49685639

🇬🇧 ROSE-MARIE PEAKE, POSTDOCTORAL RESEARCHER, Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences, Tampere University. Rose-Marie Peake specializes in early modern history, especially France, gender, body, and sexuality. She is currently working on a project on emotions and transgressive, also queer, sexual culture in Catholic Reformation France. Publications: https://solecris.tuni.fi/crisyp/disp/_/en/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=49685639

FM, MuM MINNA HOVI on tohtorikoulutettava Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Väitöstutkimus liittyy musiikinhistorian alaan ja käsittelee kamariurkuri Johann Jacob Frobergerin (1616–1667) toimintaa Habsburgien keisari Ferdinand III:n maallisen vallan ja hengellisen elämän palveluksessa. Hovin kiinnostuksen kohteita ovat ystävyyden historia, muusikoiden verkostot, 1600-luvun esoteeriset verkostot, diplomatia, nuottikäsikirjoitukset ja kosketinsoitinmusiikki.

🇬🇧 MINNA HOVI is a PhD Candidate at Uniarts Helsinki, Sibelius Academy. Hovi’s research field is music history and her research focuses on the social context of Johann Jacob Froberger’s (1616–1667) music. Research interests include social networks, history of friendship, early modern diplomacy, esoteric networks, 17th century keyboard music, and musical manuscripts. 

Riikka Miettinen

RIIKKA MIETTINEN työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut mielisairauden ja vammaisuuden sosiaalihistoriasta, itsemurhien historiasta sekä köyhyyden, tilattomuuden ja köyhäinhoidon historiasta erityisesti uuden ajan alun Ruotsin ja Suomen ympäristöissä.

🇬🇧 RIIKKA MIETTINEN works as an Academy of Finland Postdoctoral Researcher at the Centre of Excellence in the History of Experiences, based at Tampere University, Finland. Her interests include the social history of insanity and disability and the history of suicides, poverty, landless people and poor relief in the contexts of early modern Sweden and Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland, foto: Jaska Poikonen

🇬🇧 MIRIAM RÖNNQVIST is a PhD candidate in Nordic History at Åbo Akademi University and the University of Konstanz (Germany). At the moment, she works as a researcher with the committee of history at the Society for Swedish Literature in Finland (SLS). In her thesis she examines the national and transnational communication of revolts and their depiction among the political elite in Sweden in the first half of the 17th century.

SEBASTIAN SCHIAVONE syksyllä 2018 tohtorikoulutuksen Itä-Suomen yliopistossa aloittanut väitöskirjatutkija, jonka tutkimus käsittelee skotlantilaisten palkkasoturien vaikutusta Ruotsin valtakunnan sotalaitoksen kehitykseen 1500-luvulla. Hänen muita tutkimusintressejään ovat Itämeren piirin ja Britteinsaarten väliset yhteydet uuden ajan alussa, erityisesti sotahistorian ja palkkasoturitututkimuksen konteksteissa. Suomen kulttuurirahasto on rahoittanut hänen tutkimustaan vuosina 2019 ja 2020.

🇬🇧 SEBASTIAN SCHIAVONE is a PhD student who started his doctoral studies in University of Eastern Finland in the autumn of 2018. His research focuses on how Scottish mercenaries affected the development of Swedish military establishment in the 16th century. His other research interest consist of relationships between British Isles and Baltic countries in the early modern era, especially in the contexts of military history and mercenary research. His research was funded by The Finnish Cultural Foundation in 2019 and in 2020.

Tohtorikoulutettava Petteri Impola helmikuu 2017 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, historian ja etnologian laitos

FM, väitöskirjatutkija PETTERI IMPOLA viimeistelee Suomen historian väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirja käsittelee 1600-luvun säätyjärjestelmän näkökulmasta hankalasti määriteltävää toimijuutta ja sosiaalista pääomaa aikalaisihanteiden reunamilla. Tutkimus keskittyy itseoppineisiin tietäjiin, kätilöihin ja oikeudenkäyntivaltuutettuihin. Tutkimus tuottaa tietoa epävirallisista toimintamalleista ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista sekä laajemmin 1600-luvun sääty-yhteiskunnan reunaehdoista. Lisäksi Impola tutkii historiografiaa hankkeessa ”Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 / Ett gemensamt förflutet, flera olika tolkningar: En bibliometrisk och kvalitativ analys av historiografin över det tidigmoderna svenska riket i Sverige och Finland 1860–2020” sekä Ruotsin 1600-luvun kaupunginkirjureita tutkivassa hankkeessa ”Kielen asiantuntijat, menneisyyden tallentajat: Kaupunginkirjureiden ammattikunta, toimijuus ja kielenkäyttö Ruotsin valtakunnassa varhaismodernina aikana 1614–1714 / Språkexperter från det förgångna: stadsskrivarnas yrkeskår, aktörskap och språkbruk i det svenska riket under tidigmodern tid (1614–1714)”. Impola on kiinnostunut paleografiasta ja vanhojen käsialojen tulkitsemisen opettamisesta.

🇬🇧 MA, PhD Candidate PETTERI IMPOLA is finishing his PhD thesis at the University of Jyväskylä. The thesis concerns the unofficial agency and social capital on the margins of estate based society in the 17th century Sweden, focusing on the self-educated cunning folk, midwives and legal representatives. Impola also works as a researcher in a project “Shared Past, Different Interpretations: Bibliometrical and qualitative analysis of the historiography of the common early modern history of Sweden and Finland” studying the historiography of Swedish and Finnish early modern period, and in other project focusing on the town scribes and their linguistic usage in the 17th century Sweden. Impola is also interested in paleography.

Maria Julku

FM MARIA JULKU on väitöskirjatutkija Oulun yliopistosta. Loppusuoralla oleva tutkimus käsittelee Ruotsin kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttöä 1600-luvun alussa. Hänen tutkimusinteressejään ovat muun muassa periferia ja rajaseutu, pohjoinen Fennoskandia, valtionmuodostus, vuorovaikutus ja henkilökohtainen toimijuus sekä historiallinen mielikuvatutkimus. Julku toimittaa yhdessä Saara Penttisen kanssa verkoston blogia.

🇬🇧 MA MARIA JULKU is a PhD candidate at the University of Oulu. She is in the home stretch of finishing her dissertation, which deals with the Swedish Crown and the Stewards of Ostrobothnia as wielders of power in the early 17th century. Her research interests are periphery and borderlands, northern Fennoscandia, state-building, interaction and personal agency, as well as the history of mental images. Currently she co-edits the Network’s blog with Saara Penttinen.

Harri Uusitalo

FT HARRI UUSITALO on suomen kielen tutkija Turun yliopistosta. Hänen asiantuntemusalueeseensa kuuluvat erityisesti historiallinen sanastontutkimus, lakikielen kehitys ja kirjahistoria. Uusitalon vuonna 2019 julkaistu väitöskirja käsittelee 1600-luvulta peräisin olevan käsikirjoituksen, Aitolahden koodeksin, tekstejä. 

🇬🇧 Dr. HARRI UUSITALO is a researcher in Finnish language at the University of Turku in Finland. He has specialized in historical lexicology, development of Legal Finnish and book history. Uusitalo’s doctoral dissertation (2019) focuses on texts in Codex Aitolahti – a manuscript from the 17th century.

RAISA TOIVO

Tuuli Heinonen

TUULI HEINONEN työskentele arkeologian yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaa keskiajan ja uuden ajan alun kylistä aineellisena ja sosiaalisena ympäristönä. Heinonen on erikoistunut uuden ajan alun maaseutuun, ja työssään häntä kiinnostaa erityisesti arkeologisen aineiston yhdistäminen kirjallisiin lähteisiin.  

🇬🇧 TUULI HEINONEN is working as university teacher in archaeology in the University of Helsinki. She is currently finishing her PhD thesis on the social and material world of medieval and early modern villages in southern Finland. Her special interests include rural archaeology and combining archaeological material with early modern written sources. 

Kaarle Wirta

KAARLE WIRTA toimii tutkijana Tampereen yliopistolla. Hänellä on tällä hetkellä (2019-2022) käynnissä oleva Kone säätiön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa suomalaisen 1600-luvun tervan globaalia historiaa erityisesti kaupankäynnin näkökulmasta. Wirta on väitellyt Leidenin yliopistosta (2018). Wirta on aikaisemmin tutkinut 1600-luvun pohjoismaisia kaukokauppakomppanioita sekä niiden kansainvälisiä yritysverkostoja ja yhteyksiä Alankomaihin niin Intian kuin Atlantin valtamerillä. Wirta on kiinnostunut muun muassa Pohjoismaiden kansainvälisen kaupan historiasta, globaalista historiasta, Itämeren alueen historiasta sekä yritys- ja yrittäjyyshistoriasta.

🇬🇧  KAARLE WIRTA is a Tampere University based researcher conducting currently research about the global history of the seventeenth century tar trade. Wirta obtained his PhD from Leiden University (2018). Wirta is specialized in business history and history of international trade, especially in the Nordic Overseas context. In his PhD, Wirta investigated the international entanglements of the early Nordic overseas trading companies especially in connection to overseas entrepreneurship. Wirta’s areas of interest are Global history, Nordic history and early modern Nordic maritime expansion, Baltic history, business history, entrepreneurship and international commerce.

Jenni Kuuliala

JENNI KUULIALA työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hänen tutkimusalueenaan on myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun lääketieteen sosiaalihistoria; erityisesti sairauden ja vammaisuuden uskonnollinen selittäminen sekä parantaminen. Hänen julkaisuitaan ovat mm. monografiat Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages: Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes (Brepols, 2016) sekä Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages (Amsterdam University Press 2020). Parhaillaan hän myös johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa vammaishistorian popularisointihanketta Vammaisuuden vaiettu historia: Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta. 

🇬🇧JENNI KUULIALA works as a senior research fellow at the Centre of Excellence in the History of Experiences, Tampere University. Her work focuses on medieval and early modern social history of medicine; she is particularly interested in the religious explaining and healing of illness and disability. Among her publications are the monographs Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages: Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes (Brepols, 2016) Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages (Amsterdam University Press 2020). Currently she is also leading a public disability history project funded by the Kone Foundation.

Sanna Raninen

SANNA RANINEN on renessanssin ajan materiaalikulttuuriin ja lähdetutkimukseen erikoistunut musiikkitieteen tutkija. Hän suoritti tohtorintutkintonsa Manchesterin yliopistossa osana Arts and Humanities Research Councilin rahoittamaa tutkimusprojektia Production and Reading of Music Sources, 1480–1530, ja hänen väitöskirjansa (2017) keskittyi 1500-luvun musiikin kirjapainotekniikoihin sekä polyfonisten kirjojen valmistamiseen ja aikalaiskäyttöön. Vuosina 2015–2017 Sanna Raninen osallistui Sheffieldin yliopistossa Leverhulme Foundationin rahoittamaan projektiin Music in the Art of Renaissance Italy 1420–1540, jossa hän tutki musiikin representaatiota ja teemoja Italian renessanssin taiteessa. Tällä hetkellä Raninen tekee Koneen Säätiön rahoittamaa post-doc tutkimusprojektia Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa, yhteistyössä Upsalan yliopiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa (2018–2021).

🇬🇧 SANNA RANINEN is a researcher of early music, specialising in the material and visual culture of music in the Renaissance. Currently she is a Research Fellow at the Uppsala University and the Finnish Literature Society, conducting a project funded by the Kone Foundation on the material culture of music books in post-Reformation Sweden (2018–2021). Previously she was a Research Associate for the Leverhulme-funded project Music in the Art of Renaissance Italy at the University of Sheffield, and she completed her PhD at the University of Manchester as part of an AHRC-funded project Production and Reading of Music Sources 1480–1530, focussing on the production methods and use of printed sources of polyphony during the early sixteenth century.

Minna Vesa

FM, KTM MINNA VESA on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut keskiajan latinaan sekä uuslatinaan erityisesti suomalaisessa kontekstissa. Vesan väitöskirjan aiheena on avioliitto ja perhe Turun akatemian piirissä vuosina 1640–1828. Tutkimus keskittyy akatemian ja sitä ympäröineen yhteisön väliseen vuorovaikutukseen.

MA, M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) MINNA VESA is doctoral student at the University of Helsinki. She specializes in medieval Latin as well as Neo-Latin, particularly in the Finnish context. In her doctoral thesis, she studies the interaction between the Academy of Turku and the social community surrounding it.

Ville-Pekka Kääriäinen

FM VILLE-PEKKA KÄÄRIÄINEN on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Väitöskirjatutkimus käsittelee valtionmuodostuksen etenemistä Iisalmen pitäjän (Ylä-Savo) alueella vuosina 1639–1699. Kääriäisen tutkimusintressejä ovat Itä-Suomi, periferia, kruunun ja paikallisyhteisön väliset suhteet, rahvaan historia ja oikeushistoria. Väitöskirjan ohessa Kääriäinen tutkii myös Ylä-Savon alueen kaupankäyntiä ja maariitoja Jyväskylän yliopiston hankkeessa ”Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot, noin 1500 – 1900”. Kääriäinen hyödyntää tutkimuksissaan vanhojen käsialojen automaattista konelukua (Handwritten Text Recognition) Transkribus-alustan avulla sekä muita digitaalisten ihmistieteiden metodeja.

MA VILLE-PEKKA KÄÄRIÄINEN is a doctoral researcher at the University of Helsinki. The topic of his dissertation is the advancement of the state-building process at the parish of Iisalmi (the area of Ylä-Savo) during 1639–1699. His research interests are eastern Finland, periphery, the relationship between the crown and local community, common people’s history, and legal history. Additionally, Kääriäinen studies commerce and land rights disputes in a project called “The settlement and conditions of living at the area of Ylä-Savo, c. 1500 – 1900”. In his studies Kääriäinen utilizes Handwritten Text Recognition (HTR) with Transkribus-platform along with other methods from Digital Humanities.